Количка 0 x

Oбщи условия 

Настоящите Общи Условия регулират отношенията при сключване на сделки за покупко-продажба на стоки и услуги чрез онлайн магазина mdcode.net и се прилагат единствено за територията на Република България.

I. Специфични особености 

Mdcode.net е нестандартен магазин. Идеята на сайта е да събира и комбинира стоки на различни брандове, представени от търговски представители или стоки на производители със или без собствени онлайн магазин. Целта на сайта е да представи на потребителя комбинации или разнообразие от продукти на различни търговци, помагайки с идеи и съвети под формата на електронно модно списание, обединени на едно място. Да оптимизира процеса на търсене на определени категории стоки с интересен маркетингов подход за реклама на по-голяма група от търговци или производители. Сайтът помага на потребителите с това да оптимизира процеса на поръчка от едно място.

Сайтът mdcode.net е Посредник в сделката между Купувач и Продавач.

I. Общи положения

1. Посредник е Вилекс ЕТ, с ЕИК 203630091, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Св. княз Борис“ 185
2. Купувачът е всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, влязло като гост в онлайн магазина www.mdcode.net, което желае да закупи стока чрез Посредника.
3. Посредникът или Продавача е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ). Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители съгласно Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Купувачи, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Купувач, без значение от качеството му.
4. При покупка Купувачът предоставя на Посредника и Продавача необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и плащане.

II. Сключване на договор за покупко-продажба на стока и доставка на закупената стока

5. Чрез Посредника www.mdcode.net, Продавачът и Купувачът сключват валиден договор за покупка на стока от онлайн магазина, след като Купувачът е спазил процедурата за онлайн поръчка и е финализирал поръчката. След като бъде финализирана поръчката, Купувачът получава потвърждение за поръчката на посочената от него електронна поща или телефон, след което Продавачът изпраща на посочения от Купувача адрес стоката. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Купувача на цената на стоката, по избран от него начин (наложен платеж) и на избран от него адрес на територията на Република България. Продавачът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Купувача, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или когато поръчката е заявена от или до адрес извън територията на Република България или други технически причини.
6. За покупка на стока Купувачът следва да избере желания от него продукт от каталога на Продавача. Купувачът следва да предостави необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и плащане.
7. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Купувача на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Купувача, освен ако не е заплатена предварително. При повторно посещение на адрес, Купувачът заплаща и допълнителните разходи за транспорт.
8. След потвърждаване на направената поръчка и получаване на плащането, Продавачът се задължава да достави заявения продукт в срок между 1 и 5 работни дни, който срок зависи от натовареността на куриерите, както и от наличността на стоката.
9. Всички поръчки на продукти зависят от наличността и Продавачът не гарантира, че изложена в електронния каталог стока, за която е посочена наличност, не е изчерпана. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, Продавачът си запазва правото да предложи на Купувача заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Купувачът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

III. Цена, начин на доставка и начин на плащане на стоките и услугите

10. Начини на плащане: наложен платеж или друг уговорен между страните начин на плащане.
11. Цената на всеки продукт е с включен ДДС.
12. Освен цената на продукта, Купувачът се съгласява да заплати и цената на доставката. Транспортните разходи се заплащат от Купувача и зависят от тарифата на съответния куриер.

IV. Преглед и право на отказ. Гаранция

13. При доставяне на заявената стока, Купувачът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Купувачът не отправи забележки към стоката, се приема, че я приема без забележки и недостатъци.
14. В случай, че правото на отказ е валидно в зависимост от закупения продукт, Купувачът има право да го упражни в 14-дневен срок, като върне продукта на адреса на Продавача, за собствена сметка, без видими следи от употреба, без нарушен търговски вид и нарушена опаковка, както и ведно с всички придружаващи го документи (фактура, касов бон, протокол и др.)
Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.
15. За гаранция на стоката се прилагат съответно приложимите разпоредби на Закона за задълженията и договорите или Закона за защита на потребителите, който от двата е приложим..

V. Заключителни клаузи

16. Вилекс ЕТ е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Купувача. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Купувачът е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията за доставка на стоката от страна на Продавача, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Купувача лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Продавача, публикувана на интернет страницата му.
17. Бисквитката е малък текстови файл, който се използва с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Купувача. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Продавача.
18. Продавачът не претендира да е носител на права на интелектуална собственост, включително да е собственик на марки, чиито продукти продава, и не нарушава чужди права на интелектуална собственост.
19. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен Договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по Договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.
20. Продавачът може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.
21. В случай на спор между Продавача и Купувача, Купувачът има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове (ADR/ОАРС), след като не е успял да реши спора с Продавача. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:
Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А.
22. Настоящите Общи Условия са съобразени с българското законодателство. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България, а съдебните спорове се отнасят до съответно компетентния съд в Република България.

X